vodka, sputnik, pogrom

There is some irony of fate in the fact that the great Russian culture the Western world had been admiring has now compressed to two statements in Russian that are popular in the West (known to millions of non-Russian-speaking people):

“Putin Is a Dickhead!” and “Russian warship! Go fuck yourself!”

We see once again that “the beauty is in the eye of the beholder”, that culture is just a social arrangement — concerning what exactly should be viewed as culture. Reassessment of the role of Russia in the world is happening not just in terms of its military power, but also (obviously) its economic role, and then (not obviously, but consistently) concerning its cultural role. And then it appears that only two phrases are left.

Here I recall my university teacher of English who used to say: English is taking the words from every language that reflect the contribution of the respective culture into the world culture. And just three words come from Russia: vodka, sputnik, pogrom.

Author: Valerii Pekar, Ukrainian entrepreneur, mentor, teacher of numerous business schools, author, public intellectual

Translator: Halyna Pekhnyk

Illustrator: Maksym Palenko

Content Editor: Maryna Korchaka

Program Directors: Julia Ovcharenko and Demyan Om Dyakiv Slavitski

vodka, sputnik, pogrom

Є певна іронія долі в тому, що велика російська культура, якою захоплювався західний світ, нині стиснулася до двох найбільш популярних на Заході (відомих мільйонам неросійськомовних людей) висловів російською мовою:

“Путин — х%йло!” та “Русский военный корабль! Иди нах%й!”.

Ми ще раз пересвідчуємося, що “краса в очах того, хто споглядає”, що культура є лише соціальною домовленістю — що саме вважати культурою. Переоцінка ролі Росії у світі стається не лише відносно її військової потуги, а й (очевидно) її економічної ваги, а далі (неочевидно, але послідовно) стосовно її культурної ваги. І тоді виявляється, що з усього залишаться лише дві фрази.

Згадую тут мого університетського викладача англійської, який казав: англійська мова забирає з кожної мови ті слова, що відображають внесок відповідної культури у світову. А з російської — три слова: vodka, sputnik, pogrom.

Автор: Валерій Пекар, Український підприємець, ментор, викладач численних бізнес-шкіл, автор, громадський діяч

Перекладачка: Галина Пехник

Ілюстратор: Максим Паленко

Контент-редакторка: Марина Корчака

Програмні директори: Юлія Овчаренко та Дем’ян Ом Дяків Славіцькі